Sekretesspolicy

Hur denna policy fungerar

Syftet med denna policy är att förklara när, varför och hur vi behandlar information som kan relatera till dig (”personuppgifter”). Det ger också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Denna policy är inte avsedd att åsidosätta villkoren för något avtal du har med oss, inte heller rättigheter som du kan ha enligt lagar om dataskydd.

 1. Vem ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter?

CryptoPlayCasinos.com är huvudansvarig för att ta hand om dina personuppgifter (din personuppgiftsansvarig). Personuppgiftsansvarig avser det företag som bestämmer medlen och syftena för behandlingen av personuppgifter.

Du bör vara medveten om att även om vi huvudsakligen ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter, kan information förvaras i databaser som andra företag kan komma åt. När du öppnar dina personuppgifter kommer alla företag att följa de standarder som anges i denna policy.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Födelsedata
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Användning av webbplatsen
 • Ålder
 1. Vad använder vi dina personuppgifter för och när behandlar vi dina personuppgifter?

CryptoPlayCasinos.com kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • skicka ut reklammeddelanden relaterade till produkter och tjänster. Se även avsnitt 6 nedan om direktmarknadsföring.
 • analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att driva vår verksamhet och webbplatser enligt användarens preferenser, för att ge en bättre service och användarupplevelse.
 • förbättra och rikta in annonser som du får från oss.
 • registrera dig för ett chatforum eller community, om vi gör tillgängliga, där du kan lämna kommentarer.
 • möta eller utöva någon av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter för de syften som anges i detta avsnitt 3 och där vi är övertygade om att:

 • du har gett ditt samtycke till oss genom att använda informationen på det sättet, eller
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja "legitima intressen" som vi har som företag (till exempel för att förbättra våra produkter eller för att utföra analyser i våra datasätt), på ett sätt som är proportionellt och respekterar din integritet.
 1. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi samarbetar med många tredje parter för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster.

Dessa tredje parter kan då och då behöva ha tillgång till dina personuppgifter:

 • Vår leverantör av e-postapplikationer Forfront LTD med adress registrerad på: Renaissance House, 32 Upper High St, Epsom KT17 4QJ.
 • Våra leverantörer av analystjänster (som Google, Facebook, BING), som behandlar personuppgifter för sina egna ändamål som datakontrollanter. Se vår Cookiepolicy i bilagan nedan för att identifiera hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer.
 • Tjänsteleverantörer eller databehandlare som hanterar dina personuppgifter enligt våra instruktioner, till exempel molntjänster.
 • Om vi ​​är skyldiga att avslöja för att följa en juridisk skyldighet eller skydda våra intressen eller säkerhet.
 • I händelse av att vi säljer, köper eller omorganiserar företag eller tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part, inklusive potentiella säljare eller köpare.
 1. Internationella överföringar

Internationella överföringar innebär att personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska unionen.

Som anges i avsnitt 4 ovan kan vi tillåta tillgång till dina personuppgifter till tredje parter som kan vara belägna utanför Europeiska unionen.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om vi får en juridisk eller föreskrivande begäran från ett utländskt brottsbekämpande organ utanför EU.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all internationell överföring av information hanteras för att skydda dina rättigheter och intressen. Alla begäranden om information som vi får från brottsbekämpande eller tillsynsmyndigheter kommer att noggrant kontrolleras innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har infört som nämnts ovan. Kontakta oss (se avsnitt 8) om du vill ha ytterligare information.

 1. Direktmarknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka direkt marknadsföringskommunikation om produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder till exempel online casino, sportspel och finansiella tjänster. Detta kan vara i form av e-post eller riktade onlineannonser.

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte att baseras på våra berättigade intressen (se avsnitt 3 ovan).

När det krävs enligt lag kommer det att baseras på ditt samtycke.

Du har alltid rätt att säga nej till ytterligare direktmarknadsföring när som helst. Du kan använda opt-out-länken som du hittar i all direkt marknadsföringskommunikation, eller genom att kontakta oss (se avsnitt 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direkt marknadsföring till en rimlig och proportionell nivå och för att skicka kommunikationer som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information vi har om dig.

 1. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i avsnitt 3 i denna policy.

Vi upprätthåller en lagringspolicy för personuppgifter som vårdas. Om dina personuppgifter inte längre krävs kommer vi att se till att de antingen raderas eller anonymiseras.

 1. Vilka är dina rättigheter?

Du har ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter kan hittas genom att se tabellen nedan.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till

chris[at]cryptoplaycasinos.com.

Observera följande om du vill utöva dina rättigheter:

Tillgång

Du kan be oss om att:

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter;
 • ge dig en kopia av den informationen;
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem för, vem vi avslöjar för dem, om vi överför dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi håller dem för, vad rättigheter du har, hur du kan göra ett klagomål, var vi har fått dina uppgifter från och om vi har genomfört någon automatiserad beslutsfattande eller profilering, i den utsträckning information inte redan har lämnats till dig i denna policy.

rättelse

 • Du kan be oss korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

Erasure

Du kan be oss ta bort dina personuppgifter, men bara där:

 • det behövs inte längre för de syften för vilka det samlades in; eller
 • du har återkallat ditt samtycke (där behandlingen var baserad på samtycke); eller
 • följa en framgångsrik rätt till invändningar (se 'Invändning' nedan); eller det har behandlats olagligt; eller • att följa en rättslig skyldighet.

Vi är inte skyldiga att följa din begäran om att radera dina personuppgifter om behandling av dina personuppgifter är nödvändig:

 • för efterlevnad av en juridisk skyldighet; eller
 • för upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar;

Det finns vissa andra omständigheter där vi inte är skyldiga att följa din raderingsbegäran, även om dessa två är de mest troliga omständigheterna under vilka vi skulle avslå denna begäran.

Restriktion

Du kan be oss att begränsa (dvs behålla men inte använda) dina personuppgifter, men endast där:

 • dess noggrannhet ifrågasätts (se Rättelse), så att vi kan verifiera dess noggrannhet; eller
 • behandlingen är olaglig, men du vill inte att den ska raderas; eller
 • det behövs inte längre för de syften som det samlades in för, men vi behöver fortfarande det för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden; eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifiering av övervägande grunder väntar.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning, där:

 • vi har ditt samtycke; eller
 • att upprätta, utöva eller försvara rättsliga fordringar; eller
 • för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Portabilitet

Du kan be oss att tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format, eller så kan du be om att "portas" direkt till en annan personuppgiftsansvarig, men i båda fallen endast där:

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller utförandet av ett kontrakt med dig; och
 • behandlingen utförs med automatiserade medel.

Invändning

Du kan göra invändningar mot all behandling av dina personuppgifter som har våra "legitima intressen" som sin rättsliga grund, om du tror att dina grundläggande rättigheter och friheter uppväger våra legitima intressen.

Vi har en möjlighet att visa att vi har tvingande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Internationella överföringar

Du kan be om att få en kopia av eller hänvisning till de skyddsåtgärder under vilka dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan göra om dataöverföringsavtal eller relaterade dokument (dvs dölja viss information som finns i dessa dokument) av kommersiella känslor.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig om att försöka lösa eventuella problem först med oss, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.